Fonts gràfiques i documentals

Bolòs, Jordi. Diccionari de la Catalunya medieval (segles vi–xv). Edicions 62, 2000.

Cabestany i Fort, Joan F. "Els fogatges, font per a l’estudi de la topografia econòmica i social de la Barcelona del segle xiv". La corona de Aragón en el siglo xiv. Vol. 1, 1969.

Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y principado de Cataluña. Real Academia de la Historia.

Estrada-Rius, Albert. "La percepció del fogatge de 1559 a Barcelona: un exemple de col·laboració entre les fiscalitats estamental i municipal". Quaderns d’Història, núm. 4 (2001).

Feliu i Montfort, Gaspar. "La demografia baixmedieval catalana: estat de la qüestió i propostes de futur". Revista d’Història Medieval, Departament d’Història Medieval de la Universitat de València, núm. 10 (1999): 13–44.

Ferrer i Mallol, M. Teresa. Els orígens de la Generalitat de Catalunya (1359–1413). Generalitat de Catalunya, 2009.

Ginebra i Molins, Rafel. Els focs de jurisdicció eclesiàstica i el procés de recaptació del fogatge a Osona el 1360. Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic, 2005.

Gran enciclopèdia catalana. 24 vols. Enciclopèdia Catalana 1986-1989.

Iglésies, Josep. Com es feia un fogatge. Montblanc, 1966,

— "El fogaje de 1365–1370: contribución al conocimiento de la población de Cataluña en la segunda mitad del siglo xiv por el académico numerario". Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, 3a. època, vol. 34, núm. 11, 1962.

El fogatge de 1497. Estudi i transcripció. Fundació Salvador Vives i Casajuana, Rafael Dalmau, 1991.

El fogatge de 1515. Institut d’Estudis Catalans, 1998.

El fogatge de 1553. Estudi i transcripció. Fundació Salvador Vives i Casajuana, Rafael Dalmau, 1981.

Ortí i Gost, Pere. "Una primera aproximació als fogatges catalans de la dècada de 1360". Anuario de Estudios Medievales, núm. 29 (1999): pàgs 747–774.

Pere Gil, S.I. (1551–1622) i la seva geografia de Catalunya. Institut d’Estudis Catalans, 2002.

Peytaví, Joan. Catalans i occitans a la Catalunya moderna: comtats de Rosselló i Cerdanya, segles xvi–xvii: presentació històrica i transcripció del fogatge català de 1553, del registre de la taxa del Batalló de 1643 i de les dues llistes dels immigrants occitans de 1542–1543 i 1637, a la zona de la Catalunya nord. Rafael Dalmau, 2005.

Pons Guri, Josep Maria. "Un fogatjament desconegut de l’any 1358". Boletín de la Real Academia de las Buenas Letras, vol. 30 (1964).

Richou i Llimona, Montserrat. El baix Maresme a l’època baix medieval (1348–1486). Universitat de Barcelona, 2007. Tesi de doctorat dirigida per Dr. Antoni Riera i Mellis.

Sánchez Martínez, Manuel; Ortí Gost, Pere. Corts, parlaments i fiscalitat a Catalunya: els capítols del donatiu (1288–1384), Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1997.

Simon, Antoni. "La Diputació del General als segles medievals i moderns (1359–1714). Una institució clau en el model d'estat pactista català". Via, Centre d’Estudis Jordi Pujol, Barcelona, núm. 11 (2009).

Soldevilla, Ferran. Les quatre grans cròniques. Barcelona: Selecta, 1971.